Контактная информация

Адрес:
бул. Штефан чел Маре, 134
MD-2012,
Кишинев Р.Молдова

Приёмная
оф.503
тел.:  (+373 22) 25 13 17
факс:   (+373 22) 22 28 85
e-mail: office@anrceti.md

Телефонная линия для
информирования и
антикоррупции: 080080080

 

Государственные учреждения Республики Молдова

22 Февраль, 2024

Условия лицензии

Aprobate prin hotărârea
Consiliului de Administraţie al ANRCETI
nr. 52 din 25.12.2008

CONDIŢII GENERALE DE LICENŢĂ

privind utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării
reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice

Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (în continuare Agenţia) în temeiul actelor legislative, normative şi reglementărilor în vigoare ale Republicii Moldova, inclusiv:
a) Legea comunicaţiilor electronice, nr.241-XVI din 15.11.2007,
b) Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, nr.451-XV din 30.07.2001,
c) Codul audiovizualului, nr.260-XVI din 27.07.2006,
d) Regulamentul privind regimul de autorizare generală şi eliberare a licenţelor de utilizare a resurselor limitate pentru furnizarea reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Agenţiei nr.10 din 28 august 2008.

stabileşte solicitantului, numit în continuare „Titularul licenţei”, prezentele condiţii generale de licenţă pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice (în continuare Licenţă).

I. AUTORITATEA LICENŢEI

1. Titularul licenţei are dreptul să utilizeze canalele sau frecvenţele asignate de către Agenţie, exclusiv în scopul furnizării reţelelor şi serviciilor publice de comunicaţii electronice în condiţiile şi cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prezentelor condiţii de licenţă.
2. Titularul licenţei îşi va exercita drepturile ce decurg din licenţă în condiţii, care să asigure utilizarea efectivă, raţională şi eficientă a frecvenţelor radio şi evitarea interferenţelor prejudiciabile cu respectarea condiţiilor de utilizare ale frecvenţelor radio şi a obligaţiilor prevăzute în prezentele condiţii de licenţă.

II. OBLIGATIILE TITULARULUI DE LICENŢĂ

2. Titularul licenţei are următoarele obligaţii:
a) să-şi desfăşoare activitatea în condiţiile respectării Legii comunicaţiilor electronice, altor legi şi acte normative în vigoare, standardelor naţionale şi reglementărilor tehnice şi de exploatare ale staţiei radio/televiziune prin eter;
b) să respecte parametrii tehnici ai staţiei radio/televiziune prin eter stabilite în Proiectul tehnic al staţiilor radio sau televiziune prin eter, cu modificările ulterioare, aprobat de Centrul Naţional de Frecvenţe Radio (CNFR) şi Procesul - verbal al măsurărilor eliberat de CNFR;
c) să nu admită şi să nu efectueze bruiajul altor reţele de comunicaţii electronice existente legal pe teritoriul Republicii Moldova;
d) să utilizeze la lucrările de construire, deservire, întreţinere tehnică echipamente de măsurare testate periodic de către instituţiile de rigoare abilitate în modul stabilit;
e) să utilizeze numai echipamente care vor asigura indicii de calitate conform prescripţiilor tehnice, certificate şi marcate de către organul de certificare a produselor din domeniul comunicaţiilor electronice, acreditat în modul stabilit;
f) să respecte cerinţele tehnice şi operaţionale necesare pentru evitarea bruiajelor dăunătoare, perturbaţiilor prejudiciabile şi pentru limitarea expunerii populaţiei la efectele cîmpurilor electromagnetice, acolo unde aceste cerinţe sînt diferite faţă de cele incluse în autorizarea generală;
g) să se conformeze cerinţelor impuse de Agenţie şi CNFR, care rezultă din aplicarea acordurilor internaţionale la care Republica Moldova este parte precum şi a deciziilor şi recomandărilor care ţin de utilizarea frecvenţelor radio;
h) să întreprindă măsurile tehnice şi organizatorice adecvate garantării securităţii şi integrităţii reţelei;
i) să prezinte, la cererea Agenţiei, documentaţia de confirmare a staţiei instalate cu proiectul aprobat respectiv;
j) să informeze Agenţia referitor la schimbarea sediului, rechizitelor bancare, numerelor de telefon, altor date indicate in documentele anexate la cererea de eliberare a licenţei, în caz dacă aceasta a avut loc.

III. DREPTURILE AGENŢIEI ŞI CNFR

3. Agenţia are dreptul:
a) să inspecteze Titularul licenţei în scopul efectuării controlului îndeplinirii condiţiilor licenţei;
b) să solicite şi să obţină de la Titularul licenţei informaţia necesară, inclusiv date statistice, informaţii, copii, extrase din documente, asigurînd după caz, confidenţialitatea lor;
c) în caz de neîndeplinire a obligaţiilor cuprinse în prezentele condiţii, să sisteze acţiunea licenţei pînă la lichidarea neajunsurilor sau de a iniţia procedura de retragere a licenţei conform legislaţiei în vigoare;
d) să aplice Titularului licenţei sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
e) să opereze modificări în condiţiile de licenţă.

4. CNFR are dreptul:
a) să supravegheze compatibilitatea electromagnetică a staţiei;
b) să supravegheze securitatea personalului care exploatează staţia.
c) în cazul apariţiei de interferenţe prejudiciabile care îi sunt datorate sau care i se pot atribui, întemeiat, Titularului licenţei, să impună măsurile necesare pentru eliminarea acestora, Titularului licenţei revenindu-i obligaţia de a se conforma şi, dacă este cazul, de a suporta costurile proprii asociate.

IV. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A STAŢIEI RADIO/TELEVIZIUNE PRIN ETER

5. Titularul licenţei va pune în funcţiune staţia radio/televiziune prin eter numai după prefectarea Procesului-verbal al măsurărilor parametrilor tehnici, semnarea cu CNFR a Contractului de asigurare al compatibilităţii electromagnetice a staţiei radio sau televiziune prin eter şi după eliberarea deciziei de autorizare de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului (CCA).
6. Titularul licenţei este obligat să comunice în scris CNFR despre începerea testărilor de probă, termenul de efectuare a măsurărilor parametrilor tehnici şi termenul preconizat de punere în exploatare a staţiei radio sau televiziune prin eter cu două săptămâni în prealabil.
7. Testările de probă se efectuează cu semnal ton şi fără utilizarea semnalului de program nu mai mult de 15 zile.
8. CNFR efectuează măsurările parametrilor tehnici şi perfectează Procesul-verbal de măsurări în termen de pînă la 10 zile din data solicitării de către Titularul licenţei.
9. Contractul de asigurare al compatibilităţii electromagnetice a staţiei radio sau televiziune prin eter se perfectează şi se semnează după efectuarea măsurărilor parametrilor tehnici.

V. CESIONAREA LICENŢEI

10. Licenţa poate fi cesionată unui terţ în baza deciziei Agenţiei, cu respectarea următoarelor condiţii:
a) solicitantul deţine licenţa de emisie sau autorizaţia de retransmisie, care a fost cesionată de acelaşi titular de licenţă;
b) solicitantul îşi asumă toate obligaţiile şi responsabilităţile stabilite prin prezenta licenţă şi prin autorizarea generală.

VI. RESPONSABILITĂŢI

11. Nerespectarea prezentelor condiţii de licenţă, a legislaţiei din domeniul comunicaţiilor electronice, conduce la aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentele condiţii de licenţă şi/sau cele prevăzute de legislaţia şi reglementările în vigoare.
12. Suspendarea/retragerea licenţei atrage după sine suspendarea/retragerea dreptului de a furniza reţeaua sau serviciul respectiv.

VII. DISPOZIŢII FINALE

13. Licenţă poate fi modificată, reînoită, reperfectată, suspendată, revocată în conformitate cu legislaţia şi reglementările în vigoare.
14. Prezentele condiţii generale de licenţă sunt parte integrantă a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio şi sunt obligatorii spre executare de către Titularul de licenţă.
15. Prezentele condiţii de licenţă se completează de drept cu dispoziţiile legale în vigoare din domeniul comunicaţiilor electronice.

Последнее редактирование: 15/05/2009